در این نقاشی سارینا دوستش و خانواده اش را که در مالزی باآنهاآشنا شد را کشیده و این طرف دنیا هم که به ایران اوومدیم مامان باباش و خودشو کشیده!و به نظرم واسه این بر عکس کشیده که دوری راهو نشون بدهلبخند