توجه                               توجه

نمایشگاه آثار نقاشی سارینا خراسانی در بازارچه کار آفرینی واقع در دانشگاه آزادتهران مرکز واحد مدیریت (خ آزادی روبروی خ در قریب)

سالن اجتماعات  شنبه 14 اردیبهشت ---1392--- 9 صبح تا 18 

منتظر دیدار شما هستیم.