سارینا هم اکنون به کلاس نقاشی میره و استاد ش دکتر انصاری  هستند  و کارهاش و داره برای مسابقه آلمان آماده میکنه با امید به موفقیت روز افزون برای شما و سارینا کوچولو