سارینا از 4 سالگی نقاشیهای زیادی کشیده که چندتا از اونها چاپ شده که میتوانید از کتاب فروشیهای معتبر تهران کرج و اصفهان تهیه نمایید.لبخند